DER PALAST DER TRÄUME   (for english and albanian version please scroll below)

(nach Ismail Kadare und Robert Menasse)
DER PALAST DER TRÄUME ist eine Koproduktion von transit (Österreich), Stralli (Kosovo)

und dem Teatri i Qytetit Hadi Shehu in Gjakova (Kosovo).

Der Roman Der Palast der Träume des albanischen Schriftstellers Ismail Kadare aus dem Jahr 1982 dient dem internationalen Kunstfestival UNTER DEM PFLUG DER ZEIT als Vorlage, um die Träume der Menschen unserer heutigen Zeit aufzudecken, zur Sprache zu bringen und produktiv zu machen.

Im Roman Die Erweiterung des österreichischen Schriftstellers Robert Menasse aus dem Jahr 2022 wird Albaniens Bestreben einer Aufnahme in die Europäische Union anhand einer Mittelmeer-Odyssee geschildert, die alp-traumhafte Zukunftsvisionen eröffnet. Motive aus Menasses Roman werden mit Kadares „Palast der Träume“ verwoben.

Im Vorfeld des Festivals werden in einem ersten Schritt ab April 2023 die Träume der Menschen aus dem Balkanraum und aus Mitteleuropa eingesammelt, kopiert, übersetzt, interpretiert und nach „Erzträumenselektioniert. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf Träume von Kindern, Jugendlichen und von älteren Menschen gelegt, die aus allen gesellschaftlichen Schichten, Regionen und Religionen stammen sollen. Außerdem werden ausgewählte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens eingeladen, uns ebenfalls ihre Träume zu senden.

Aufzeichnen und Einsammeln der Träume sollen bereits schriftlich und filmisch dokumentiert werden. Kooperationen mit Kindergärten, Schulen, Universitäten, Seniorenverbänden, NGOs und künstlerischen Vereinen werden angestrebt.

In einem zweiten Schritt soll Anfang Juli 2023 das Teatri i Qytetit Hadi Shehu in Gjakova für 10 Tage und Nächte zu einem Palast der Träume umgebaut werden. Das Theater, im Zentrum der Stadt Gjakova gelegen, verwandelt sich dabei in eine kollektive Produktionsstätte von Träumen. Dafür werden sowohl die Architektur des Theaters, dessen Innen- und Außenbereiche, als auch die Funktionen der unterschiedlichen Räume im Theater neu „erträumt“. Neben Schlafmöglichkeiten, die ausgewählten „Träumer*innen“ zur Verfügung stehen, um deren Hoffnungen, Ängste und Visionen aufzuzeichnen, werden außerdem Räume und Orte errichtet, in denen die eingesammelten Träume gemeinschaftlich übersetzt, interpretiert, aufgeführt und realisiert werden. Zusätzlich zu den eingeladenen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen aus dem Kosovo, die im ersten Schritt bereits am Palast der Träume mitgewirkt haben, werden ca. 50 Künstler*innen und Wissenschaftler*innen, die organisiert von transit aus Mitteleuropa nach Gjakova anreisen werden, und ca. 50 Künstler*innen und Wissenschaftler*innen aus dem Kosovo, Albanien und dem Balkanraum an diesen 10 Tagen und Nächten vor Ort tätig sein. Angestrebt wird eine 24 stündige öffentliche Aufführung am Ende dieser 10 Tage.

In einem dritten Schritt soll das gesammelte Material aller Beteiligten (die aufgezeichneten Träume und Pläne, Bilder, Aktionen, Audios, Videos, etc.) in einem „Traum-Buch“ bzw. einem „Traum-Film“ zusammengefasst und am Ende des Jahres 2023 der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

*****************************************

THE PALACE OF DREAMS

(after Ismail Kadare and Robert Menasse)
THE PALACE OF DREAMS is a co-production of transit (Austria), Stralli (Kosovo) and the

Teatri i Qytetit - Hadi Shehu in Gjakova (Kosovo).

The novel The Palace of Dreams by the Albanian writer Ismail Kadare from 1982 serves as a template for the international art festival UNDER THE PLOW OF TIME to uncover the dreams of the people of our time, to bring them to the fore and to make them productive.
In the 2022 novel
The Enlargement by the Austrian writer Robert Menasse, Albania's aspiration to join the European Union is portrayed through a Mediterranean odyssey that opens up nightmare visions of the future. Motifs from Menasse's novel will be interwoven with Kadare's "Palace of Dreams."

In the run-up to the festival, the dreams of people from the Balkan region and Central Europe will be collected, copied, translated, interpreted and selected according to "archetypal dreams" in a first step starting in April 2023. Special attention will be paid to the dreams of children, young people and the elderly, who will come from all social classes, regions and religions. In addition, selected public figures will be invited to send us their dreams as well. Recording and collection of the dreams are to be documented already in writing and on film. Cooperation with kindergartens, schools, universities, senior citizens' associations, NGOs and artistic societies will be sought.

In a second step, the Teatri i Qytetit - Hadi Shehu in Gjakova is to be transformed into a palace of dreams for 10 days and nights in early July 2023. The theatre, located in the center of the city of Gjakova, will be transformed into a collective production site of dreams. For this purpose, both the architecture of the theatre, its interior and exterior areas, as well as the functions of the different spaces in the theatre will be "dreamed" anew. In addition to sleeping facilities available to selected "dreamers" to record their hopes, fears and visions, spaces and places will also be constructed in which the collected dreams will be collectively translated, interpreted, performed and realized. In addition to the invited children, youth and elderly people from Kosovo, who have already participated in the first step of the Palace of Dreams, about 50 artists and scientists, who will travel to Gjakova organized by transit from Central Europe, and about 50 artists and scientists from Kosovo, Albania and the Balkan region will be active on site during these 10 days and nights. The goal is a 24-hour public performance at the end of these 10 days.

In a third step, the collected material of all participants (the recorded dreams and plans, pictures, actions, audios, videos, etc.) will be compiled in a "dream book" or a "dream film" and presented to the public at the end of 2023.

Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

***************************************************

PALLATI I ËNDRRAVE

(sipas Ismail Kadare dhe Robert Menasse)

PALLATI I ËNDRRAVE një koproduksion në mes transit (Austri), Stralli (Kosovë) dhe Teatri i Qytetit Hadi ShehuGjakovë (Kosovë).
Për festivalin ndërkombëtar të artit NËN BRAZA TË KOHËS, romani me të njëjtin emër i shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare, do të shërbejë si tablo për t`i shpalosur ëndrrat e njerëzve të kohës sonë, për t`iu dhënë shprehje e për t`i bërë ato më frytshme. Kurse, në romanin
Zgjerimi të autorit austriak, Robert Menasse, të botuar në vitin 2022, përmes një odiseje mesdhetare, trajtohen aspiratat e Shqipërisë për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian, brenda së cilave shpalosen vizione makthi për të ardhmen që na pret. Motive nga ky roman, janë gërshetuar me “Pallatin e ëndrrave” të Kadaresë.

Ngjashëm si në roman, në prag të festivalit, nga muaji prill 2023, përgjatë fazës përgatitore, në hapin e parë fillojmë të mbledhim ëndrra njerëzish nga Ballkani dhe Evropa Qendrore, mandej do i kopjojmë, përkthejmë e interpretojmë, e sipas të ashtuquajturave “ëndrra fatsjellëse” edhe do i seleksionojmë ato. Vëmendje të veçantë do i kushtohet ëndrrave të fëmijëve, të rinjve dhe të moshuarve, pavarësisht shtresave shoqërore, rajoneve apo religjioneve që vijnë ata. Veç tjerash planifikojmë t`i ftojmë edhe personalitete të shoqërisë civili (duke përfshirë edhe Ismail Kadarenë e shumë tjerë), që edhe ata të vinë e t`i shpalosin ëndrrat e veta. Regjistrimi dhe mbledhja e ëndrrave do të dokumentohet me shkrim dhe përmes filmimeve. Gjithashtu, bashkëpunimi me kopshte fëmijësh, shkolla, universitete, organizata të të moshuarve, NGO të kulturës dhe artit janë gjithashtu të mirëpritura.

Në hapin e dytë, në fillim të muajit korrik 2023, Teatri i Qytetit Hadi Shehu- Gjakovë do të shndërrohet në një pallat ëndrrash për 10 ditë e netë. Teatri në qendër të qytetit të Gjakovës, do të shndërrohet në një objekt kolektiv të prodhimit të ëndrrave. Për këtë arsyeje, arkitektura e teatrit, hapësirat e brendshme dhe të jashtme, si dhe funksionet e dhomave të ndryshme të teatrit, do të mund të përjetohen dhe “ëndërrohen” sërish, në formate krejt të reja. Këto hapësira, përveç akomodimit që do jenë në dispozicion të "ëndërruesve" të përzgjedhur, ato do jenë në funksion edhe për regjistrimin e shpresave, anktheve dhe vizioneve të tyre, duke i adaptuar ato në dhoma dhe vende ku ëndrrat e mbledhura do të përkthehen së bashku, do interpretohen, përvetësohen dhe realizohen në grup. Veç tjerash, do të ftohen fëmijë, të rinj dhe të moshuar nga Kosova, të cilët tashmë do angazhohen në Pallatin e Ëndrrave; kurse, nën organizimin e transit, nga Evropa Qendrore për në Gjakovë do të udhëtojnë rreth 50 artistë dhe shkencëtarë, të cilët së bashku me rreth 50 artistë dhe shkencëtarë tjerë nga Kosova dhe Ballkani do të punojnë në terrene përgjatë këtyre 10 ditëve e netëve festive. Synimi ynë, është prezantimi i një shfaqje publike 24-orëshe në fund të këtyre 10 ditëve.

Në hapin e tretë, planifikohet që materiali i mbledhur i të gjithë pjesëmarrësve (ëndrrat e inçizuara dhe planet shtesë, fotografitë, aksionet, audio e video-materialet...) të përmblidhen në një "libër-" apo "film ëndrrash", që në fund të vitit 2023 të prezantohet para publikut.

Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!